מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר מרכז אלונים
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (יחד - "התקנון") חלים על כל גולש או משתמש בשירותיו של אתר מרכז אלונים, המתופעל על-ידי קבוצת מ.ג.ע.ר בע"מ (להלן בהתאמה: "המשתמש", "האתר" ו- "החברה") בעבור משרד הבינוי והשיכון.
** למען הנוחיות בלבד, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר אולם הם מתייחסים בהתאמה כמובן גם לנקבה.

השימוש באתר והסכמתך לתנאיו

1. השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הזמינים דרכו או מוצעים על-ידו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת.
3. אם אינן מעוניין לקבל ו/או לאשר את התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר. הנהלת האתר תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד כל משתמש אשר יפר את תנאי השימוש שלהלן.
4. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
5. תנאים אלה המפורטים להלן חלים על השימוש באתר, לרבות בתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת מחשבי כף יד, טלפון סלולארי ועוד). בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.

הגבלת אחריות לתוכן האתר וזמינות האתר
6. האתר, תכניו, שירותים הזמינים וכל הכלול בו מוגשים עבורך כפי שהם ובכפוף וללא התחייבות לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני האתר, וכל הסתמכות מצידך על תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.
7. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך, וכל פעולה הנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן באתר היא באחריותך בלבד ולפי שיקול דעתך הבלעדי.
8. המשתמש מאשר בקבלת תנאי השימוש דנן כי ידוע לו כי נתוני האתר עלולים להכיל שגיאות ו/או ליקויים מכל סוג שהוא, לרבות שגיאות בהעברת מידע, עיבוד נתונים והצגתם. כמו כן, המשתמש יודע ומסכים כי הנהלת האתר לא תישא באחריות במקרים שלהלן:
&bull לשינויים אשר יבוצעו בחומר המוצג באתר על-ידי המשתמש ו/או על-ידי צד שלישי
&bull לכל נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן השימוש באתר כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה אשר הורדו ישירות מהאתר ו/או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

השימוש באתר
9. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בצורה סבירה ולא לאסוף נתונים בכל אמצעי מכל סוג שהוא.
10. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומס בלתי סביר על האתר, שרתיו ומערכותיו, ו/או כל פעולה העלולה לפגוע באתר, בתפעולו, בתכנים ובאופן הצגתם. מבלי לגרוע מהאמור, ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש מהחברה, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
(1) שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש בהם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט
(2) להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו
(3) להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר
(4) להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא
(5) לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.
11. אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.


אבטחת מידע
12. הנהלת האתר פועלת לאבטח את האתר, לרבות המידע המוצג בו בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים, לרבות המידע שהוזן במערכת האתר בידי משתמש האתר.
13. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
14. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב לאבטחה הרמטית או מוחלטת, כי לא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר אשר תוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

מדיניות הפרטיות, איסוף מידע דרך האתר ושמירתו
15. מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת הנהלת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
16. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס" (Cookies), המיועדים לסייע אחר העדפות המבקרים באתר, ולייעל את השימוש בו. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא.
17. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
18. ייתכן כי חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים העשויים להתאפשר דרכו מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שם מלא ופרטי התקשרות (להלן: "ההרשמה"). השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו בהתאם, ובלי למסור את הנתונים המתבקשים, ייתכן כי  לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
19. אינך מחוייב למסור מידע באמצעות האתר על-פי חוק, ובמסירתו, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
20. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה או לאתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.
21. החברה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע הקנייני שלך, ככל שישנו, ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירות המסופק לך.
22. יובהר, כי החברה נוקטת באמצעים מקובלים וסבירים לצורך שמירה ומניעת העברת פרטים אישיים אשר מזהים את משתמשי האתר&ndash בשמם ו/או בפרטי זהותם לגורמים אחרים, זאת למעט במקרים שיפורטו להלן:
(1) על-פי דרישה ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו
(2) במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך
(3) במקרה בו בוצעה מצידך הפרת תנאי תקנון זה,  ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין
(4) על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה
(5) בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה
(6) במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה
(7) במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן

קניין רוחני
23. אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים או מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו או נגיש ישירות דרכו, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מוניטין, נתוני שוק, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל. שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה הינו אסור ויהווה הפרת זכויותיה של החברה על-ידך.
24. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם כל תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.
שונות
25. אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.
26. על השימוש באתר ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.
27. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנה/י אלינו בדוא"ל [email protected] או בטלפון: 03-9656000